Gizlilik Politikası

Kahyaoğlu Paslanmaz Market , kay�tl� �yelerinden toplad��� bilgilerin kullan�m� ile ilgili politikas� ve �yelerin sahip oldu�u haklar, a�a��da s�ralanm��t�r:


1. Elektronik posta adresiniz hi�bir gerek�e ile Kahyaoğlu Paslanmaz Market ve i�tirakleri d���ndaki kurulu�lara da��t�larak reklam, tan�t�m, pazarlama yapmak amac�yla kullan�lmayacakt�r.
2. Bize verdi�iniz �yelik bilgileri ve ki�isel bilgiler, sizin onay�n�z d���nda di�er �yelere a��lmayacakt�r. Ancak bu bilgiler, firmam�z�n kendi b�nyesinde m��teri profili belirlemek amac�yla kullan�lmaktad�r.
3. Sisteme girdi�iniz t�m bilgilere sadece siz ula�abilir ve bunlar� sadece siz de�i�tirebilirsiniz. Bir ba�ka �yenin sizinle ilgili bilgilere ula�mas� ve bunlar� de�i�tirmesi m�mk�n de�ildir.
4. Kay�t esnas�nda sizden istenen ki�isel bilgilerden, zorunlu olanlar hari�, istediklerinizi kendi insiyatifiniz dahilinde bize bildirebilirsiniz. Bize vermeyi tercih etmeyece�iniz bilgiler varsa, bu alanlar� doldurmak veya i�aretlemek zorunda de�ilsiniz.
5. Sitemizden yapt���n�z al��ver�lerde vermi� oldu�unuz kredi kart� bilgileri kesinlikle taraf�m�zdan kay�t alt�na al�nmamaktad�r.

Bu ilkeler ile ki�isel haklar�n�z bizim taraf�m�zdan teminat alt�na al�nm��t�r.


�irketimizin G�venlik Politikas� gere�i;

M��terilerimizin g�venli bir �ekilde, rahat�a al��veri� yapabilmelerini sa�lamak i�in en geli�mi� g�venlik sistemlerini kullanmaktad�r.

Sistemimizdeki 128 bit SSL sayesinde kredi kart� bilgileriniz ���nc� �ah�slar�n g�z�nden ve m�dahalesinden korunmaktad�r. Sipari� i�lemlerinin b�t�n a�amas�nda t�m bilgi al��veri�i SSL g�vencesi alt�ndad�r ve t�m veri ak��� �ifreli olarak yap�lmaktad�r. Bu, pratik olarak k�r�lmas� m�mk�n olmayan bir �ifrelemedir. SSL g�venlik protokol� sayesinde sitemize verdi�iniz kredi kart� bilgileriniz �ifrelenerek bankaya g�nderilir ve bu i�lem s�ras�nda bu bilgilere bizlerin dahi ula�abilmesi m�mk�n de�ildir.

Kahyaoğlu Paslanmaz Market hi�bir m��terisinin kredi kart� bilgilerini sisteminde saklamamaktad�r. Bu sebepten dolay� kendi kredi kart� g�venli�iniz i�in, her sipari� olu�turma a�amas�nda kart bilgilerinizi tekrar girmeniz gerekmektedir.